Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder. Människor har alltid förflyttat sig i världen. Det har skett av nyfikenhet inför det främmande, av ekonomiska intressen, eller på grund av flykt ifrån krig och förtryck i hemlandet. Just nu befinner sig över 60,2 miljoner människor på flykt till följd av pågående eller nya konflikter världen över. Det är det högsta antalet människor på flykt sedan andra världskriget. De flesta är på flykt i sitt eget land. 81 % av världens flyktingar befinner sig i utvecklingsländer, jämfört med 70 % för tio år sedan. De länder som tar emot flest flyktingar är Pakistan (1,6 miljoner), följt av Iran (857 400) och Libanon (856 500), siffrorna gäller för mitten på 2014. (Källa: FN:s flyktingorgan UNHCR:s årliga rapport Global Trends). Här hittar du information om migration till Sverige och i världen.

Professor Hans Rosling beskriven flyktingströmmarna från Syrien. Video från Gapminder Foundation.

Vem är flykting?

I FN:s flyktingkonvention från 1951 finns en definition om vem som räknas som flykting. Där står det att en flykting är en person ”som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.”

Under stora flyktingströmmar (vanligtvis som en följd av konflikter eller utbrett våld) finns det inte – och kommer aldrig att finnas – en möjlighet att genomföra enskilda intervjuer om asyl för alla som har passerat en gräns. Oftast är det heller inte nödvändigt eftersom det under sådana omständigheter i allmänhet är uppenbart varför de har flytt. Som ett resultat av det, kallas dessa grupper ofta för ”prima facie” (uppenbara) flyktingar. UNHCR ser även dessa människor som flyktingar.

Barn på flykt

Kan du föreställa dig att jag har rest i 36 timmar under en lastbil utan mat eller vatten? Kan du föreställa dig att jag har hängt därunder medan små hårda stenar slår upp i ansiktet? Hur ont det gör under alla dessa timmar? Kan du förstå att man bara vill ge upp och släppa taget.

Detta är ett barns erfarenhet av sin flykt till Sverige. ca 30 miljoner barn under 18 år är på flykt i eller utanför sitt hemland, det är 50% av alla flyktingar. Var 4 sekund tvingas en människa på flykt. Nästan hälften av alla dessa människor är barn som tvingas bryta upp från sitt hem, skiljas från kompisar och släktingar och kanske sluta skolan. 25 300 barn under 18 år sökte under 2013 asyl i världen efter att de ensamma utan någon familj har lyckats ta sig till ett annat land. I Sverige sökte 7000 ensamkommande flyktingbarn asyl 2014. Som ensamkommande flyktingbarn menas en person under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan nära anhörig.

Att vara ensamkommande flyktingbarn är ingen identitet utan en erfarenhet av att ensam komma till ett nytt land och som skiljer sig från person till person.

Många ensamkommande flyktingungdomar beskriver en tillvaro före och en tillvaro efter att de har fått sitt beslut om de får uppehållstillstånd eller ej. Ovissheten innan man får besked gör att många asylsökande mår psykiskt dåligt. Efter ett positivt besked kan tillvaron fortsätta att vara svår. Även fast man får stanna beskriver ungdomar att det är då tankar som tidigare förträngts kommer upp. Såsom tankar på framtiden och familj och vänners situation.

Resan slutar inte med ett uppehållstillstånd. Då börjar resan från det förflutna, bort från minnena. En kamp för ett liv i ett land man inte vet någonting om” (Ur UR:s dokumentärserie om ensamkommande flyktingbarn).

Att söka asyl – en mänsklig rättighet!

När en människa flyr och kommer till ett nytt land, måste han eller hon söka asyl för att få stanna i det nya landet. Det går inte att söka asyl ”på distans” på exempelvis en ambassad utan man måste ta sig till det land i vilket man vill eller kan söka skydd. Det innebär att många tvingas ta riskabla vägar för att ta sig till länder för att söka asyl. Att få söka asyl är en rättighet! Sverige har ratificerat (godkänt) FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning och har skyldighet att ta emot människor som befinner sig vid landets gräns och vill söka skydd samt ge dem tillgång till en rättssäker asylprocess. Sverige får inte skicka tillbaka en person till ett land eller område där hon/han riskerar att bli dödad, fråntas sin frihet eller att utsättas för tortyr eller kroppsstraff.

Rättigheter

Flyktingar har inte bara rätt till fysisk säkerhet. De har även samma rättigheter som alla andra som har uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att de har tankefrihet, rörelsefrihet, och rätt att inte utsättas för tortyr eller förnedrande behandling. Detsamma gäller ekonomiska och sociala rättigheter: flyktingar bör ha tillgång till läkarvård, skolgång och rätt att arbeta.

Dessa rättigheter har barn och unga som kommer till Sverige:

• Ett barn har rätt att vara hos sina föräldrar. Ansökningar om familjeåterförening ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt (barnkonventionen).

• Ett barn har rätt till lek och rekreation och att delta i det kulturella och konstnärliga livet (barnkonventionen).

• Målsättningen är att beslut om uppehållstillstånd ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. Beslut i fråga om asylansökningar som rör ensamkommande barn ska fattas senast inom tre månader (regleringsbrev till Migrationsverket 2007).

• Barn som kommer till Sverige och söker asyl ska få skydd och hjälp, oberoende av om barnet kommer ensamt eller med sina föräldrar eller annan person (barnkonventionen).

• I asylärenden som rör ett barn ska barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa tas hänsyn till. Barnet har rätt att höras, om det inte är olämpligt, och hänsyn ska tas till vad barnet har sagt (utlänningslagen (2005:716)).

• Barns egna asylskäl ska utredas och bedömas samt redovisas i besluten.

• Ensamkommande barn ska få en god man så snart som möjligt. Den gode mannen ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta barnets angelägenheter (lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn). Läs om Jan-Olov som är kontaktperson.

Myter och fördomar

Det sprids myter och osanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Kampanjen ”Oss Alla” har samlat några av de vanligaste myterna och fördomarna och besvarar dem med fakta. Läs dem här!

• EKONOMISKA PÅSTÅENDEN

•”Invandring utgör en förlust för mottagarländerna”

Det finns ett antal aktuella internationella studier som visar på positiva tillväxteffekter av invandring. För svensk del finns få studier gjorda, men en internationell studie uppskattar att Sverige utan invandring skulle se drygt 3 procent lägre löner på arbetsmarknaden. Detta visar att det är ett alltför snävt perspektiv att bara fokusera på de statsfinansiella effekterna av invandring när det gäller att besvara frågan om hur ett lands ekonomi påverkas av invandring. De bredare tillväxteffekter som invandringen kan ge upphov till riskerar då att missas. Dessa effekter uppkommer bland annat av att invandring kan bidra till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverka kompetensbrist och mer allmän arbetskraftsbrist. I Sverige beviljades till exempel 10 451 dataspecialister arbetstillstånd under åren 2009-2012. Invandring kan på så sätt fungera som en buffert på arbetsmarknaden och bidrar till att Riksbanken kan hålla lägre ränta när toppar i arbetskraftsbrist undviks. Drygt en tredjedel (36,6 %) av samtliga invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som befolkningen i sin helhet (36 %). Personer med utländsk bakgrund leder 13 % av Sveriges befintliga småföretag. Var femte företag som startades 2012 leddes av en person med utländsk bakgrund. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än företag i allmänhet. Bland bagare och konditorer är 41 procent invandrade från länder 34 procent av hotell- och kontorsstädarna är det också. Bland universitetslärare är 25 procent utrikes födda och för läkare är siffran 31 procent. Den stora delen utlandsfödda läkare minskar en del av den läkarbrist som länge varit ett problem i Sverige. Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export. Även på nationell nivå går det att se positiva effekter av invandring. Sverige handlar mer med stora invandrarländer. En tioprocentig ökning av antalet invandrade från ett land går att relatera till en sexprocentig ökning av exporten till samma land. Sveriges invandring ger alltså svagt positiva effekter på ekonomisk tillväxt. Effekterna tycks kunna bli betydlig mer positiva om invandrings-, integrations-, samt arbetsmarknads och tillväxtpolitiken utformas rätt. Det finns dessutom teorier om att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika, och Sverige ligger också i topp i flera internationella index över innovationsklimat.

belastning på statsbudgeten”

effekterna av invandring små och de påverkas i hög utsträckning av hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD. Den statsfinansiella effekten uppskattas till under en procent av BNP och huruvida den är positiv eller negativ beror på invandringens storlek, ålderssammansättning och integration på arbetsmarknaden. OECD lyfter dessutom fram Sverige som ett av de OECD-länder som skulle vinna mest på ett ökat arbetsmarknadsdeltagande bland invandrade. Om invandrade hade samma sysselsättningsgrad som inrikesfödda skulle landets BNP öka med 0,5 procent.

kommer till Sverige lever på bidrag”

Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 %. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Studien visar dessutom på en positiv utveckling över tid: sannolikheten att utrikes födda tar emot socialbidrag minskar ju längre tid de bott i Sverige. Sveriges officiella statistik tenderar att underskatta sysselsättningsgraden bland invandrade. Orsaken är att flera personer som är registrerade som bosatta i Sverige har flyttat ut igen utan att anmäla det till Skatteverket. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Att invandrade inte får de arbeten de är kvalificerade för – eller inget arbete alls – kan i delar förklaras med bristande språkkunskaper och bristande kunskaper i specifikt humankapital, liten eller ingen ingång till informella nätverk, men även diskriminering. Forskningen är tydlig i detta fall: att arbetssökande sorteras efter sina namn är väl känt och har belagts många gånger.

lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”

obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. Forskning pekar på att effekten av invandring är större på utrikes födda än den totala befolkningen och särskilt individer med bristande språkkunskaper och bristande tillgång till informella nätverk. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden, däremot har den haft negativa effekter för sannolikheten att tidigare invandrade från låg- och medelinkomstländer har ett arbete. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar också att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring. Tvärtom innebär en enprocentig ökning av andelen invandrade inom en bransch en ökning med närmare fyra procent av den totala sysselsättningen.

våg av kriminalitet”

brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott. En mycket aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män. Överrepresentationen bland utrikes födda i brottsstatistiken kan till viss del bero på att individer med utländsk bakgrund diskrimineras i flera av rättskedjans led. Det går därför inte att säga att invandringen i sig har lett till en våg av kriminalitet. Om oron gäller ökad kriminalitet i samhället så bör fokus riktas mot de faktorer som kan påverka sannolikheten att en individ begår brott som t.ex. utbildning, inkomst och bostad.

OCH IDENTITET

socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”

med omfattande sociala skyddsnät och en öppen migrationspolitik. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät. Det har att göra med att länder med ett omfattande socialt skyddsnät också ofta har en mer reglerad arbetsmarknad. Sverige kan ses som ett exempel på ett sådant land.

<p”Solidaritet kräver likhet”

i den nationalistiska retoriken. Tankegången är att människor behöver kunna identifiera sig med andra för att vara solidariska och till exempel vilja betala skatt. Men solidaritet kräver inte likhet. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder. Utöver detta så uttrycker inte människor som tillhör etniska minoritetsgrupper en lägre grad av nationell tillhörighet än människor som tillhör majoritetssamhället. Det finns alltså inget direkt samband mellan invandring och minskad solidaritet.

beredda att assimilera* sig”

ursprungsländer kan underlätta integrationen i värdlandet. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration. Invandrades band skapar även utbyte av såväl varor som information och värderingar.

muslimskt land”

partier i hög grad skiftat fokus till främlingsfientlighet riktad mot muslimer. Det är vanligt att sedvänjor uppfattas som en del av en religion även om sederna inte har något med religionen att göra. Den muslimska kulturen sägs i större utsträckning än alla andra kulturer vara negativt inställd till kvinnor, till jämställdhet och homosexualitet. Detta trots tt rättigheter för kvinnor – och än mer för homosexuella – är relativt nyligen vunna efter en lång kamp, som inte kan sägas vara avslutad, även i Sverige. Ingen tro är oföränderlig och att identifiera sig som muslim kan betyda väldigt många saker. Religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet. Den religiösa lokalen blir en naturlig samlingsplats för att lära känna människor och knyta kontakter.

flyktingar är egentligen ekonomiska migranter”

närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från konflikten i Syrien. Människor har också flytt från länder som Irak, Afghanistan och Somalia. Alla dessa länder har drabbats hårt av krig och konflikter

Mediebilden av flyktingar

Liv Stretmo, doktorand i sociologi har mellan åren 2000-2009 studerat den offentliga debatten gällande ensamkommande flyktingbarn i Norge och Sverige. Stretmo konstaterar att det finns starka föreställningar om gruppen ensamkommande flyktingbarn i samhället. Media beskriver gärna ensamkommande barn som antingen traumatiserade barn i behov av skydd och omsorg eller som ekonomiska migranter, som i själva verket inte är minderåriga men utger sig för att vara det, och vill söka arbete och tjäna pengar. Detta är en bild som inte stämmer överens med verkligheten.

Print Friendly, PDF & Email