Ladda ner lärarhandledningen som högupplöst PDF

Ladda ner lärarhandledningen som lågupplöst PDF

Här kan du ladda ner en lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam och till filmen Krigsduvor. I lärarhandledningen finns även underlag för att jobba mer djupgående med klassen gällande frågor om fördomar, identitet och att vara ny.

Lärarhandledningen utgår från det centrala innehållet från Lgr 11 i SO-ämnena, moderna språk och bild. Genom övningarna får eleverna på nya och kreativa sätt öva och utveckla förmågor såsom att analysera orsaker och konsekvenser, reflektera över olika perspektiv, diskutera olika åsikter och lösningar, hitta samband och arbeta källkritiskt.

Hur kan jag använda materialet?

Du känner din klass bäst! Lärarhandledningen är uppbyggd så att det skall vara så enkelt som möjligt för dig att bara sätta igång arbetet med dina elever. Använd materialet efter dina egna och klassens förutsättningar. Det krävs ingen förkunskap eller lång förberedelsetid för dig som lärare. Du kan använda materialet över en eller flera lektioner samt ämnesöverskridande. Alla övningar är kopplade till centrala innehåll och mål ur Lgr 11 i olika ämnen samt skall kunna användas som bedömningsstöd. Du väljer själv vilka delar som ni vill arbeta med.

Vilka står bakom materialet?

Seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam är skriven av Oskar Ekman och tecknad av Peter Bergting. Filmen Krigsduvor är regisserad och producerad av Zanyar Adami. Teatermonologen är skriven och regisserad av Shebly Niavarani.

Lärarhandledningen är framtagen av metodutvecklare på Friends i dialog med representanter från Forum för levande historia, Stiftelsen Expo, psykolog Liria Ortis och UNHCR. Materialet har under processen utvecklats i samråd med en referensgrupp av lärare och rektorer samt utbildare på Friends. Även en referensgrupp bestående av elever från årskurs 8 från olika skolor har varit med i processen. Materialet har kvalitetsgranskats av Friends och UNHCR:s kvalitetsansvariga.

Vad vinner vi på att jobba med detta?

Friends har sedan 1997 jobbat aktivt med trygghetsfrågor på skolor runtom i Sverige. Att arbeta med attityder och värderingar är ett viktigt steg i att minska intolerans och utanförskap, något som bland annat Forum för levande historia har visat genom sina attitydundersökningar.

Forum för levande historia arbetar med att motverka intolerans i samhället inom spänningsfältet dåtid – nutid. Ett led i detta arbete är att återkommande kartlägga hur väl demokratiska värden är förankrade i samhället och samtidigt hålla uppsikt över intoleranta tendenser. Studien är baserad på enkätsvar från 4 674 gymnasieelever i årskurserna 1 och 3 som genomfördes av SCB under höstterminen 2009 på 154 gymnasieskolor.

En sammanfattande analys av attitydundersökningen visar att otrygghet och intolerans mot olika grupper i samhället har ett samband. Genom att arbeta med trygghetsfrågor på skolan och skapa en lugn och trygg arbetsmiljö där lärarna uppmuntrar till kritiskt tänkande och där eleverna får läsa och diskutera rasism, olika kulturer etc. är andelen elever med negativ inställning till invandrare, muslimer, romer, judar och homosexuella färre. På skolor där eleverna uppger att det förekommer verbala kränkningar och mobbning är det en högre andel elever med negativa attityder mot invandrare, romer, muslimer, judar och homosexuella.

Det finns alltså ett samband mellan upplevd trygghet på skolan och elevers attityder gällande olika religiösa och etniska grupper. Liksom det finns samband mellan hur mycket kunskap eleverna får och där de uppmuntras att tänka kritiskt kopplat till mer positiva attityder. Ju mer kunskap elever hade om rasism, förintelsen etc. desto mer positiva attityder hade de till muslimer, invandrare, judar och homosexuella.

Studien visar även på ett samband mellan de elever som värderade mänskliga rättigheter högt och positiva attityder till invandrare och homosexuella. Det finns även ett tydligt samband mellan huruvida elever har vänner från andra kulturer och etniciteter än de själva och positiva attityder mot personer med dessa bakgrunder. Elever med svensk bakgrund som har vänner med annan etnisk bakgrund än svensk uppvisade oftare en mer positiv inställning till invandrare och muslimer än de elever som saknade vänner med annan etnisk bakgrund än svensk.


Läs mer om kampanjens innehåll här

Print Friendly, PDF & Email