Är Hej Sverige en pågående kampanj?

Projektet Hej Sverige startade 2012 och avslutades våren 2015. Under perioden skapades och erbjöds högstadieelever bland annat seriealbum, film, teaterföreställning och inspirationsföreläsning och deras pedagoger ett lärarhandledningsmaterial. Detta var kostnadsfritt för skolorna. 78 000 elever tog del av kampanjen under projekttiden. Efterfrågan av Hej Sveriges material är stor och frågan om flykt, att vara ny och inkludering i skolan är högst aktuell med rådande humanitära katastrof där 60 miljoner människor, varav hälften är barn, är på flykt år 2015. Vi är glada över att Gålöstiftelsen gett oss medel för att kunna förlänga kampanjen ett läsår till, mellan 2018-2019.

Varför riktar sig kampanjen till högstadiet?

Utifrån Friends och UNHCR:s samlade erfarenhet av att arbeta med barn och unga tror vi att frågorna som lyfts i kampanjen intresserar och passar målgruppen bra. Kampanjens material lämpar sig väl även för arbete med elever på gymnasiet.

I kampanjen har vi haft möjlighet att kostnadsfritt erbjuda alla elever på högstadiet och i största mån även gymnasiet tryckta kopior av seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam, samt en medföljande lärarhandledning som innehåller en rad olika teman. Kampanjens material såsom seriealbum i PDF format, film och lärarhandledning finns tillgängligt gratis till allmänheten här på kampanjens hemsida.

Varför gör UNHCR och Friends denna kampanj tillsammans?

Vi vill lyfta fram berättelser från unga som ensamma har flytt utan anhöriga för att ge alla elever på högstadiet kunskap, en positiv inställning och fördjupad förståelse många ungas livssituation, liv innan flykten och resa till Sverige. Det är vår förhoppning att den kunskapen ska berika ungas möte med varandra i skolan.  I kampanjens metodmaterial vill vi visa på gemensamma beröringspunkter hos alla ungdomar trots olika bakgrund och erfarenheter samt hur vi genom att synliggöra begränsande normer kan inkludera och bli mer medvetna om våra privilegier.  Vi tror att den här kampanjen kommer att ge alla på skolan ett verktyg i att göra skillnad och att skapa en trygg och jämlik skola. Läs mer om kampanjens syfte och innehåll här.

Varför jobbar Friends med den här frågan?

Friends jobbar för trygghet och jämlikhet för alla elever. Forskning har visat att skolan är den näst största hälsofrämjande faktorn för asylsökande barn. Familjen kommer på första plats. För de barn som kommer ensamma till Sverige saknas dock familjen och då blir skolan den enskilt största hälsofrämjande faktorn. Skolan kan därför göra en jätteinsats för dessa barn och unga. Dessutom visar forskning att elever som har invandrat till Sverige löper nästan fyra gånger så hög risk att utsättas för mobbning jämfört med elever som är födda i Sverige.

Skolans verksamhet ger de ungdomar som kategoriseras som ensamkommande flyktingbarn möjlighet att utvidga identitetsbegreppet genom att gå från att vara just ensamkommande till elev eller student. Friends vill jobba för att alla elever, oavsett bakgrund ska få en trygg skoltid med positiva relationer, en känsla av sammanhang och social tillit. Genom Hej Sverige bidrar vi till att det kan bli verklighet för unga som kommer ensamma till Sverige.

Hur kan kampanjen Hej Sverige göra skillnad?

 Vi tror på ökad kunskap. Genom att använda ungas gripande historier som ingång vill Friends och UNHCR bidra till att skapa en trygg och inkluderande miljö i skolan, med respekt för alla barns lika värde, bakgrund och historia. Frågor om identitet, saknad, längtan och att bli accepterad för den en är tror vi alla kan relatera till och känna igen sig i.

Hur är materialet ett hjälpmedel i min pedagogiska planering?

Lärarhandledningen är förankrad i de centrala målen i LGR 11. Att använda materialet är ett sätt för dig som pedagog att arbeta med att eleverna skall uppfylla det centrala innehållet i ditt ämne och träna olika förmågor enligt LGR 11. Dessutom ger det dig ett sätt att arbeta strategiskt med att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag. Materialet fungerar även som ett verktyg i skolans främjande likabehandlingsarbete för en trygg skola för alla, fri från kränkande behandling.

Varför har PostkodLotteriet finansierat kampanjen?

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Lotteriets överskott, som motsvarade 32 procent av omsättningen för 2011, går till en lång rad välgörenhetsorganisationer. Lotteriet genererar pengar till organisationerna genom lottförsäljningen. Men det praktiska arbetet överlåter de till organisationerna själva. Sedan 2009 har både Friends och UNHCR varit förmånstagare och 2012 beviljades medel till projektet och kampanjen Hej Sverige som Friends och UNHCR sökte medel för gemensamt. Projektet avslutades våren 2015.

Efterfrågan av Hej Sveriges material är stor och frågan om flykt, att vara ny och inkludering i skolan är högst aktuell med rådande humanitära katastrof där 60 miljoner människor, varav hälften är barn, är på flykt år 2015. Därför startar vi projektet igen och vi hoppas att genom insamlade medel från företag och privatpersoner kunna erbjuda Sveriges alla högstadieelever och deras pedagoger Hej Sverige kostnadsfritt även 2015-2016.

Är berättelsen från seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam sann?

Författaren Oskar Ekman har gjort många intervjuer med personer som har erfarenheten av att ensamma komma till Sverige utan sin familj. Berättelsen bygger på verkliga delar ur deras historier, rapporter samt UNHCR:s rapport Voices of Afghan children som bygger på intervjuer med 42 ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan.
Print Friendly, PDF & Email