fn-hej-sverige

Barns rättigheter

Du som är under 18 år har en massa viktiga rättigheter som finns nedskrivna i Barnkonventionen –  FN:s deklaration om barns rättigheter. Även skollagen och diskrimineringslagen finns för att skydda dig från att bli mobbad, kränkt, trakasserad eller illa behandlad i skolan.

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention innehåller rättigheter som varje barn ska ha. Rättigheterna står i olika stycken som kallas för artiklar. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen och 41 av dem handlar om rättigheter. Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. Regeringen ska också se till att både barn och vuxna får reda på vilka rättigheter barn har. (källa: BO). Läs mer om Barnkonventionen 

Dina rättigheter i skolan enligt barnkonventionen

1. Ge eleven möjlighet att utvecklas på sitt eget sätt och efter sin egen förmåga. utveckla elevernas respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för FN:s principer.

2. Utveckla respekt för elevens föräldrar, för elevens egen kulturella identitet, språk och värderingar och även för andra kulturer som skiljer sig från den egna.

3. Förbereda eleven för ett ansvarsfullt liv som vuxen i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk.

4. Lära eleven att vara rädd om naturen och miljön.

Detta gäller alla länder som har skrivit under på att följa barnkonventionen (källa: BO)

Skollagen kapitel 6

Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolorna skall arbeta för att alla elever skall må bra, känna sig trygga och inte bli orättvist behandlade. Skollagen gäller alla skolor från förskola till gymnasiet. I skollagen använder man inte ordet mobbning utan ordet kränkande behandling. Mobbning brukar Friends definiera som kränkande behandling som upprepar sig mer än en gång.

Alla skolor och alla vuxna på skolan ska arbeta för att se till att ingen elev blir utsatt för kränkande behandling. Varje år ska varje skola göra en plan med en översikt över vad skolan skall göra för att förhindra att kränkande behandling uppstår och hur skolan skall göra om någon elev känner sig kränkt. En lärare eller annan vuxen som jobbar i skolan som får reda på att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling eller känner sig kränkt i skolan måste anmäla detta till rektorn. En rektor som får veta att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan måste anmäla detta till skolans huvudman, det är den person som är skolchef eller liknande om skolan är kommunal eller styrelsen om det är en fristående skola. Den personen måste snabbt utreda vad som har hänt, hur det kunde hända och se till så att det upphör. Skolpersonalen måste då se till så att liknande händelser inte skall uppstå igen i framtiden. Personalen på skolan får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. (Källa: Skollagen 2010:800 kap. 6).

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder att någon behandlar dig illa eller orättvist eller att skolan har orättvisa regler som drabbar dig och har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, hudfärg eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (2008:567).

 

Print Friendly, PDF & Email