Afrofobi

Benämning på fientlighet mot Afrikaner eller personer med Afrikansk bakgrund.

Antisemitism

Benämning på fientlighet mot judar och judendom.

Antiziganism

Benämning på fientlighet mot personer som tillhör folkgruppen Romer.

Asylsökande

En person som flytt sitt eget land och söker tillstånd att få stanna i ett främmande land. Asylsökande är man innan beslut är fattat om personen får stanna i ett land. Om personen anses ha det som kallas asylskäl, att personen inte kan leva utan hot i sitt eget land, så ska personen enligt internationell lag få stanna i det land den söker asyl. Sverige har skrivit under Genevekonventionen om flyktingars rättigheter vilket betyder att landet har förbundit sig till att följa internationella lagar om flyktingmottagande.  

Diskriminering

Är när en person eller en grupp blir sämre behandlade än andra på grund av sin hudfärg, religion eller kultur, kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder, en viss sexuell läggning eller en viss ålder. Det kan också ha att göra med att man inte känner sig som vare sig pojke eller flicka eller att man bryter mot normer för hur tjejer och killar förväntas bete sig, klä sig m.m. Det finns sju diskrimineringsgrunder och i lagen heter de: kön, religion och annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Läs mer om diskriminering på www.do.se.

Ensamkommande flyktingbarn

Med ensamkommande flyktingbarn menas en person under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan nära anhörig. Att vara ensamkommande flyktingbarn är ingen identitet utan erfarenheten av att ensam komma till ett nytt land. Dessa erfarenheter skiljer sig åt från person till person.

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.

Fascism

Fascism är en auktoritär politisk ideologi. Auktoritär är den som orätt eller opåkallat gör anspråk på auktoritet vanligtvis med illegitima medel som till exempel våld eller hot.

Flykting

Enligt FNs flyktingkonvention, också kallad Genevekonventionen, är definitionen av en flykting en person som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av hens ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en viss folkgrupp. För att få flyktingstatus måste personen på grund av sin fruktan inte kunna eller vilja, på grund av sin fruktan, få skydd i hemlandet. Alla länder som har skrivit på flyktingkonventionen (Sverige är ett av dem) har gått med på att ta emot och ge skydd åt personer som uppfyller dessa krav.

I Sverige används ofta ordet flykting även för att beskriva någon som har flytt från sitt land men ännu inte fått sin asylansökan prövad, alltså någon som befinner sig på flykt från sitt land men inte har officiell flyktingstatus.

Främlingsfientlighet

Avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, används sedan efterkrigstiden ofta synonymt med rasism.

Fördom

Är en förutfattad mening med en värdering som beskriver hur en person eller en grupp är. Påståendena ”smålänningar är snåla” och ”invandrare är kriminella” är fördomsfulla eftersom man inte bara beskriver utan också värderar. Det som är gemensamt för alla negativa fördomar är att man klumpar ihop människor och skuldbelägger hela gruppen för vad någon i gruppen har gjort eller påstås ha gjort.

Identitet

Vem du är. Ditt namn, var du kommer ifrån och din familj kan vara delar av din identitet. Det kan också vara en känsla av att man tillhör en viss grupp människor.

Inflytande

Möjlighet att påverka.

Internflykting

Personer som drivits på flykt inom sitt eget lands gränser, internflyktingar, kallas ofta felaktigt för flyktingar. Till skillnad från flyktingar har internflyktingar inte korsat en internationell gräns för att hitta skydd, utan de är kvar i sina hemländer.

Integration

Att inkluderas till en helhet. En integrerad person är alltså en del av det svenska samhället men får behålla delar av sin ursprungskultur som till exempel religion, och det respekteras och tas in av majoriteten. Därmed ligger även ansvaret på majoriteten att inkludera.

Islamofobi

Rädsla för islam och överdrivna föreställningar att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Alternativ definition är för fientlighet mot muslimer och Islam.

Kränkande behandling

När man blir illa behandlad men som inte är kopplad till någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan ske vid ett tillfälle eller upprepade gånger under en längre tid, då kallas det även för mobbning.

Konvention

En viktig överenskommelse mellan olika länder.

Kulturrasism

 Kulturrasister uppfattar kulturer som separata, fasta enheter med olika värde. Kulturrasismen gör kultur eller religion till den funktionella motsvarigheten till ras. Kulturrasism är den dominerande formen av rasism idag.

Kvotflykting

Kvotflyktingar är de flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger. Den svenska Regeringen bestämmer kvoten, som brukar vara mellan 1 400-1 900 personer per år. 350 av dessa reserveras normalt för akuta fall.

Mobbning

Är när någon blir utsatt för negativa handlingar flera gånger. Den som blir utsatt kommer i underläge och kan därför ha svårt att försvara sig.

Mänskliga rättigheter

Gäller för alla människor och handlar om att alla människor i hela världen är födda fria och lika. Rättigheterna skrivs ner i deklarationer. Den mest kända är FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) innehåller barns mänskliga rättigheter.

Nazism

Nazism är ett annat ord för nationalsocialism, som är både en politisk rörelse och en ideologi. Det tyska nazistpartiet (NSDAP) som satt vid makten under andra världskriget 1933 – 1945 med Adolf Hitler som ledare, var de som tolkade och utformade den nazistiska ideologin. Grundtanken bygger på ”rasläror” där de ariska folken, till exempel tyskar, placeras högst upp i utvecklingsstegen och det judiska folket placeras längst ner.

Papperslös

Papperslös, odokumenterade eller irreguljära migranter är ord för att beskriva en person som befinner sig i ett annat land utan att ha fått tillstånd att göra det. Papperslösa lämnar ofta sina länder av samma anledningar som flyktingar men det kan också handla om att man lämnar sitt land på grund av fattigdom, svält, behov av sjukvård, klimatkatastrofer eller för att förenas med sin familj. Ibland har papperslösa har egentligen asylskäl men på grund av olika anledningar har man inte kunnat söka asyl eller fått avslag på sin asylansökan.

Rasism

Rasism är en ”en process som upprätthåller ojämlika maktförhållanden” i alla vardagssituationer. (Essed 2005: 76, van Dijk 2005).

Ideologi som grundas på den vetenskapligt obevisade idén att människosläktet indelas i olika raser samt på den felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra. Uppfattningen att vissa folk är överlägsna andra till följd av en bestämd rastillhörighet är i huvudsak en västerländsk skapelse som växte fram med kolonialismen från 1500-talet och framåt. Olika händelser i Sveriges historia synliggör hur vi fortfarande ”gör ras”, d v s ett skillnadsskapande som görs genom att vissa kroppar kopplas ihop med vissa geografiska områden och med vissa egenskaper, samt hur detta är en del av en rasmaktsordning där vithet utgör normen.

Statslös

Medborgarskap är ett rättsligt band mellan en stat och en individ, och statslöshet betyder att en person inte betraktas som medborgare av någon stat. Statslöshet har fruktansvärda konsekvenser för enskilda människors liv. Innehav av nationalitet är grundläggande för full delaktighet i samhället och en förutsättning för att få tillgång till alla mänskliga rättigheter. Statslöshet uppstår av olika orsaker, exempelvis på grund av diskriminering av minoritetsgrupper i nationell lagstiftning, misslyckande i att inkludera alla invånare när en ny stat blir självständig och rättsliga konflikter mellan stater. Uppskattningsvis 12 miljoner människor världen över är drabbade av statslöshet.

Trakasserier

Är när någon blir illa behandlad för att hon eller han har en viss religion, kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder, en viss sexuell läggning, ålder, eller bryter mot förväntningar på hur en tjej eller kille förväntas uppföra sig. Skillnaden mellan trakasserier och mobbning är alltså att trakasserier har att göra med de sju diskrimineringsgrunderna. Men det spelar ingen roll vad man kallar det. Det är lika olagligt att mobba som att trakassera!
Print Friendly, PDF & Email