Under andra världskriget tvingades massor av människor fly från sina hem. Kort efter att kriget tagit slut bildades FN och man kunde snabbt konstatera att världens länder måste ta ett gemensamt ansvar för människor som flyr från förföljelse. Det bestämdes därför att ingen människa skulle tvingas återvända till sitt hemland om de kände välgrundad fruktan för förföljelse där. För att leda arbetet till skydd av flyktingar bildade FN UNHCR, FN:s flyktingorgan. Idag arbetar 7 700 människor i 126 länder för UNHCR

UNHCR:s uppdrag

Att säkerställa skydd för miljontals människor på flykt eller statslösa personer är UNHCR:s centrala uppdrag. Med utgångspunkt i internationell flyktingrätt och 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning har UNHCR i uppdrag att leda och samordna internationella insatser för att skydda flyktingar och lösa flyktingproblem världen över. 2011 hade 147 länder skrivit under FN:s flyktingkonvention från 1951. UNHCR stöder medlemsstaterna att uppnå sina internationella förpliktelser och sprider kunskap om internationell flyktingrätt och dess tillämpning.  Genomgående i UNHCR:s arbete är uppgiften att slå vakt om flyktingars rättigheter och välbefinnande, rätten till asyl och en trygg fristad. 

UNHCR i fält

Krig, konflikt och kränkningar av mänskliga rättigheter leder till stora flyktingkriser världen över. UNHCR har beredskap att med kort varsel vara på plats med livsnödvändig hjälp som tak över huvudet, vatten, mat och sjukvård. Många flyktingkriser varar i decennier. Det kräver mer långsiktiga hjälpinsatser såsom skolgång och yrkesträning. UNHCR tar hänsyn till särskilt utsatta grupper som kvinnor, barn och funktionshindrade.

Vem kan UNHCR hjälpa?

UNHCR leder och samordnar internationella insatser för att hjälpa flyktingar som omfattas av FN:s flyktingdefinition. UNHCR betraktar också civila som flyr inbördeskrig, etniskt eller religiöst våld och vars regering är oförmögen eller ovillig att ge dem skydd, som flyktingar. UNHCR har även fått en ledande roll i arbetet med att samordna och koordinera skyddet av internflyktingar världen över. Dessutom har UNHCR i uppdrag att bistå världens statslösa som nekas grundläggande rättigheter på grund av att de saknar medborgarskap. Ett ålder-, kön och mångfaldsperspektiv ska genomsyra all UNHCR:s verksamhet. Av alla de människor som UNHCR hjälper är nästan hälften barn.

Hur hjälper UNHCR flyktingar?

UNHCR stödjer regeringar genom rådgivning, utbildning och information för att säkra flyktingars skydd. FN:s flyktingorgan bistår även frivilligorganisationer och advokater inom asyl- och flyktingrätt och utarbetar särskilda riktlinjer i olika frågor. Vid stora flyktingkriser samordnar och leder UNHCR hjälpinsatserna. På längre sikt hjälper UNHCR flyktingar att hitta lämpliga varaktiga lösningar; att frivilligt återvända till hemlandet om så är möjligt, att bli integrerade i det land flyktingarna fått asyl eller att få vidarebosättning i ett tredje land.

I kampanjen Hej Sverige har UNHCR bistått med expertis i flyktingfrågor och delar av metodmaterialet bygger på  UNHCR:s rapport Voices of Afghan Children.Läs mer om rapporten, Voices of Afghan Children

UNHCR-logo

Print Friendly, PDF & Email