fagel

Alla barn som flyr till Sverige har drömmar om en bättre framtid. Samtidigt visar forskning att barn födda utanför Sverige löper mångdubbelt större risk att utsättas för trackaserier och en undersökning som Lärarnas Riksförbund genomfört visar att lärare efterlyser utbildningsmaterial och insatser för att motverka främlingsfientlighet i skolan. Friends och FN:s flyktingorgan UNHCR har tillsammans tagit fram material för att underlätta för lärare och etablerade svenska elever att integrera barn som flytt i den svenska skolan. Friends jobbar mot mobbning och kränkningar av barns rättigheter i den svenska skolan. Kampanjens material riktar sig till landets högstadieelever och deras lärare och kampanjen ska fungera som en ingång för att skapa en trygg och inkluderande miljö i skolan, med respekt för alla barns lika värde, bakgrund och historia.
Syfte
Syftet med projektet är att förändra negativa attityder, motverka fördomar och öka förståelsen för olikheter, inte bara för unga som har erfarenheten av att ensamma ha flytt, utan för alla människor som har tvingats på flykt från sina hemländer. Vår förhoppning är att projektet ska stötta lärare i deras arbete för en tryggare miljö – fri från kränkningar, utanförskap och fördomar.
Resultat och Effekter
I effektmätningar gjorda 2012-2014 har positiva effekter visats efter att elever har tagit del av projektets delar jämfört med innan eleverna tog del av Hej Sverige.
Vi ser exempelvis:
• En halvering av antalet elever som var negativa till att det skulle börja en ny elev i deras klass som flytt till Sverige efter att de har tagit del av Hej Sveriges insatser.
• En ökning med 71 % av antalet elever som vet hur de kan göra för att få någon som inte pratar samma språk som en själv att känna sig välkommen efter att de har tagit del av materialet.
• I den kundnöjdhetsenkät som gick ut till skolpersonal under projekttiden svarade 99% av de svarande (n: 209) att de skulle rekommendera Hej Sverige till en kollega. Och 97,5% uppgav att materialet, i ganska eller mycket hög utsträckning, har varit lätt att förstå och använda i sin undervisning.

Se källförteckning

 

Print Friendly, PDF & Email